CURRENT MANAGEMENT MEMBERS OF GVP SANSTHAN

CHAIRMAN

SHRI KARMARAM KALA

GVP SECRETERY

SHRI CHAND MOHAMMAD

GVP TREASURER

SHRI KOJARAM JAJRA

FOUNDER MEMBERS OF GVP SANSTHAN


SHRI BHAWARSING DANGAWAS (FOUNDER)

SHRI NATHURAM MIRDHA (FOUNDER)

SHRI K. RAM BAGARIA (FOUNDER)

PRINcipal Shri Purkha Ram Prajapt